ឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់ និងមនោគមន៍វិជ្ជា

ឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់ និងមនោគមន៍វិជ្ជា

សង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាសង្គ្រាម មនោគមន៍វិជ្ជា ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២ត្រូវបានបញ្ចប់ ។ វាបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ១៩៤៧ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩១ ។ សង្គ្រាមនេះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងលោកកុម្មុយនីស្តដែលមានសហភាពសូវៀតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត និងលោកសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត ។