តើគំនិតមានឥទ្ធិពលប៉ុនណាមកលើខ្សែជីវិតរបស់អ្នក?

តើគំនិតមានឥទ្ធិពលប៉ុនណាមកលើខ្សែជីវិតរបស់អ្នក?

មនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតជ្រុលនិយមមករារាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេ  ។  ប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យលើអ្វីមួយ ពួកគេមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិត ឬស្ដីបន្ទោសទៅលើអ្នកដទៃទៅវិញ ។ ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសេចក្ដីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ជាជាងបណ្ដុះទំនាក់ទំនងបែបនោះដោយខ្លួនឯង ។