កម្ពុជា ៖ កោះសន្តិភាពដែលមានអាយុខ្លី

កម្ពុជា ៖ កោះសន្តិភាពដែលមានអាយុខ្លី

ប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំងបីរួមមានវៀតណាម ឡាវ និងកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យហើយក៏ធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវផ្សេងគ្នា ។ ចលនានយោបាយប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងរាជានិយម និងក្រុមកុម្មុយនីស្តបានទាញប្រទេសឡាវឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមសុីវិល ។

ឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់ និងមនោគមន៍វិជ្ជា

ឥទ្ធិពលសង្គ្រាមត្រជាក់ និងមនោគមន៍វិជ្ជា

សង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាសង្គ្រាម មនោគមន៍វិជ្ជា ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២ត្រូវបានបញ្ចប់ ។ វាបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ១៩៤៧ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩១ ។ សង្គ្រាមនេះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងលោកកុម្មុយនីស្តដែលមានសហភាពសូវៀតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត និងលោកសេរីដែលមានសហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត ។

Contact us